Η SAE (Simulation Aided Education) είναι μία σύγχρονη και καινοτόμα ιδέα στο χώρο των διαδραστικών προσομοιώσεων στην εκπαίδευση. Αναπτύχθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών με μακρόχρονη φροντιστηριακή πείρα και διδακτική εμπειρία σε επίπεδο μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης. Φιλοδοξεί να προσφέρει στους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης μία ποιοτικότερη και πιο άμεση παρουσίαση των εννοιών και φαινομένων του κόσμου της φυσικής επιστήμης με τον πλέον κατανοητό τρόπο.

Έχοντας υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνική των προσομοιώσεων, θεωρούμε ότι η υιοθέτηση της τεχνικής αυτής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί καινοτόμο διδακτική μέθοδο που συμβάλει αποτελεσματικά στο έργο της μάθησης.

Οι διαδραστικές προσομοιώσεις SAE:

• παρουσιάζονται σε τρισδιάστατο περιβάλλον αντίστοιχο του πραγματικού εργαστηρίου (Virtual Lab)
• δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη (καθηγητή – μαθητή) να μεταβάλει τα φυσικά μεγέθη του φυσικού φαινομένου και να παρατηρήσει πώς επηρεάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα
• δεν απαιτούν κανένα προγραμματισμό από τον χρήστη
• καλύπτουν τη διδακτέα ύλη Γυμνασίου και Λυκείου
• είναι ταξινομημένες σε ενότητες
• συνοδεύονται από κείμενο στο οποίο αναφέρεται ο σκοπός, η αντίστοιχη αναλυτική θεωρία καθώς και τα όρια τιμών των φυσικών μεγεθών του φαινομένου.

Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε:

• να γνωρίσετε τα διαθέσιμα ψηφιακά εκπαιδευτικά προϊόντα
• να προμηθευτείτε τις διαδραστικές προσομοιώσεις
• να παρακολουθήσετε αντιπροσωπευτικά βίντεο
• να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ορισμένες διαδραστικές προσομοιώσεις δωρεάν.

Διαδραστικά Πειράματα

Εκπαιδευτικά πειράματα με χρήση διαδραστικών προσομοιώσεων για την μελέτη και κατανόηση φυσικών φαινομένων.
>> Προγράμματα